AMN
printimprimir
NM 00216:2000

Paquímetros e paquímetros de profundidade - Características construtivas e requisitos metrológicos

Status da Norma: Norma aprovada
Ver detalhes